Tréning demokracie – projekt

  podporený  Transatlantickou nadáciou z projektu PROTEUS Motto projektu   „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“  Tomáš G. Masaryk  Žijeme v dobe atakov na demokratické hodnoty a princípy. Celé spektrum spoločenských i politických entít systematicky

OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE

Základné hodnoty a priority v MVO PROXIMA* Ochrana_deti_mladeze_a_zranitelnych_skupin_MVO-PROXIMAStiahnuť

Projekt Ľudskoprávny multiplikátor

MVO PROXIMA* venuje téme ochrany ľudských práv a slobôd venuje od svojho vzniku.  V roku 2022 sme v Košickom kraji aj vďaka dotácii z Ministerstva spravodlivosti realizovali projekt  „Ľudskoprávny multiplikátor,“ ktorého hlavným zámerom bolo posilniť presadzovanie základných práv a slobôd, predchádzať radikalizácii a extrémizmu

Mindfulness for Social Transformation – video

Video z nášho medzinárodného školenia Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť jeden z výstupov nášho medzinárodného projektu Mindfulness for Social Transformation. Medzinárodné školenie za účasti 24 mladých lídrov a pracovníkov z mládežou z piatich krajín EÚ a Kaukazu bol

Mindfulness for Social Transformation – Final Report

Povinný výstup z projektu Prinášame vám povinný výstup z nášho medzinárodného projektu pod názvom Mindfulness for Social Transformation, ktorého hlavnú aktivitu sme realizovali v Gruzínsku. Náš projekt sa zameral na posilnenie kľučových životných kompetencií pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov

Future Skills for Youth – výstupy z nášho projektu

Final Report Záverečné správy z nášho projektu Pripravili sme pre vás tzv. Záverečné správy z našich dvoch školení v Gruzínsku. Z každého školenia máme pre vás jeden Final report, ktorý zachytáva priebeh školenia. Tiež sa môžete dozvedieť aké aktivity sme

VIDEO Z NÁŠHO PROJEKTU

FUTURE SKILLS FOR YOUTH Z NÁŠHO PROJEKTU FUTURE SKILLS FOR YOUTH SME PRIPRAVILI VIDEO, KTORÉ ZACHYTÁVA PRIEBEH NAŠICH DVOCH ŠKOLENÍ V GRUZÍNSKU. Ďakujeme všetkých účastníkom za ich energiu, zapálenie a odhodlanie napriek pandémii a vojne na Ukrajine prísť a pracovať

Manuál Multikultúrnej výchovy

Prinášame Vám Manuál multikultúrnej výchovy, ktorý môžete použiť na hodinách v školách a Vašich aktivitách pri neformálnom vzdelávaní. Náš Manuál si môžete kedykoľvek stiahnuť. Ak sa Vám páčil a bol užitočný alebo nám chcete nechať spätnú väzbu budeme radi ak

Mind 4 Social Transformation

Zrealizovaný! It is done! :-) :-) :-) V dňoch 7. až 13 máj sme v Bakuriani v Gruzínsku realizovali 7. dňové medzinárodné školenie za účasti 24 mladých lídrov a pracovníkov s mládežo, ktorí sú aktívny v mimovládnych organizáciách v Poľsku,

Pripravujeme školenie Mind for Social Transformation

A opäť v Gruzínsku! Back to Georgia! Radi by sme vás informovali, že čoskoro - v máji 2022 budeme realizovať 7 dňové medzinárodné školenie pod menom Mind for Social Transformation. Školenie je určené pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

Ked cesta je cielom

Cesty sú spojnicami, ktoré dovedú cestujúceho z jedného miesta na miesto druhé. Umožnia mu dostať sa tam, kam potrebuje. Zvyčajne sú len prostriedkom, ako sa dostať do cieľa. Niekedy sa ale cieľom stáva samotná cesta a zážitky z putovania. Pútnici

Zrealizovali sme ďalšie medzinárodné školenie

Future Skills for Youth II. - Gruzínsko Radi by sme vás informovali, že sme nedávno, v marci 2022 realizovali naše druhé školenie v rámci medzinárodného projektu Future Skills for Youth. Školenie bolo pokračovaním nášho úspešného školenia v septembri 2021 v

Future Skills for Youth – Gruzínsko – 2021

Naše prvé školenie sme zrealizovali v Gruzínsku v septembri 2021! PODARILO SA! Napriek svetovej pandémii Covid-19 sa nám podrilo zrealizovať sedemdňové školenie pre pracovníkov s mládežou a mladých lídrov so šiestich krajín v meste Kobuleti v Gruzínsku. Naše prvé z

Future Skill for Youth I. Gruzínsko – 2021

Medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ oblasť Mládež Projekt Future Skills for Youth je medzinárodným projektom za účasti 24 mladých ľudí so šiestich krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko), ktorí sa v priebehu dvoch školení, jedno v Gruzínsku a

„Slovenské cesty poznania – posilnenie kompetencií sociálnych pracovníkov a pedagógov v Mestskom centre sociálnych služieb v Gdyni“  (2019 – 2021)

Projekt „Slovenské cesty poznania - posilnenie kompetencií sociálnych pracovníkov a pedagógov v Mestskom centre sociálnych služieb v Gdyni“ realizovaný v spolupráci so slovenskou organizáciou * MVO Proxima je reakciou na potrebu rozvíjať a praktizovať myšlienku vlastného vzdelávania. - učňovská inštitúcia v oblasti

Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet

Mimovládna organizácia PROXIMA* organizuje v spolupráci s Občianskym združením Človek v ohrození a Akadémiou vzdelávania Spišská Nová Ves Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Dobrovoľné finančné príspevky budú využité na humanitárny účel. Organizátor navrhuje využiť ich na podporu vzdelávania

Adult Education as a Tool for Social Inclusion (2016 – 2018)

Project number: 2016-1-PL01-KA204-026730 Municipal Centre for Social Services in Gdynia together with partners from Kofoeds Skole in Copenhagen, Solidarity Association "PLUS" in Wandzin and MVO Proxima in Kosice is implementing the project „Adult Education as a tool for social inclusion”

Coach it up! (2017 – 2018) 

Projekt COACH IT UP! nadväzuje na predchádzajúci projekt a je jeho výsledkom. Samotný projekt bol vytvorený aby podporil systematickú prácu s dobrovoľníkmi v rámci programu Erasmus na Slovensku a v českej republike. Jedným z cieľov projektu je zavádzanie koučingu do práce so zahraničnými dobrovoľníkmi, ktorí pôsobia v

Sieť pre EDS (2016)

Projekt "Sieť pre EDS" je podporený z programu Erasmus a je určený na prípravu budúceho projektu v rámci medzinárodnej strategickeh spolupráce v rámci kĺúčovej akcie KA2. Projekt je zameraný na zavádzanie koučingu ako nového a moderného nástroja na podporu dobrovoľníkov do systému Európskej dobrovoľníckej služby programu Erasmus.

Pamätaj – Čarovný kľúč (2015)

Pamätaj - je projekt zameraný na opravu a údržbu pomníkov a pamätníkov v obci a na cintoríne v Nálepkove dokazujúcich prítomnosť národnostných a etnických menšín na Spiši. Zatancuj mi pieseň -  – rozvoj talentu a tvorivosti rómskych detí a mládeže. Čarovný kľúč Projekt zameraný na rozvoj kľúčových životných zručností rómskych detí a mládeže cez neformálnea zážitkové vzdelávanie. Projekt podporený cez KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

Siedmy kľúč a Kľúče pre život (2015 – 2017)

Sú na seba nadväzujúce projekty podporené z grantového programu Rozvoj rómskych komunít. Projekty sú zamerané na rozvoj kľúčových životných kompetencií detí a mládeže z vylúčených rómskych komunít východného Slovenska. Okrem priamej práce s cieľovými skupinami sú projekty zamerané na prípravu školiteľov neformálneho vzdelávania.  Ďalšou časťou projektu sú pracovné stáže a aktívna podpora pri vyhľadávaní zamestnania pre mladých rómov a rómky v SR. Projekty boli podporené cez Karpatská nadácia, Slovensko.

Kľúč do tvojej dlane (2014)

Projekt zameraný rozvoj kľúčových životných zručností rómskych detí a mládeže východného Slovenska, za využitia neformálne a zážitkové vzdelávania. Namaľujme si pieseň – rozvoj talentu a tvorivosti rómskych detí a mládeže. Zabudnuté pamätníky – oprava a údržba pomníkov a pamätníkov v obci a na cintoríne v Nálepkove dokazujúcich prítomnosť národnostných a etnických menšín na Spiši. Projekt podporený z KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

Úsmev v sieti  (2014)

Projekt je zameraný na rozvoj interkultúrnej tolerancie a akceptácie odlišností u mládeže cez tréningy, zážitkové vzdelávanie, výstavy fotografií a besedy. Projekty je podporený z KNM – Kultúra národnostných menšín, Úrad vlády SR.

„PODAJ TO ĎALEJ“ (2013)

Projekt zameraný na prípravu mladých rómskych lídrov a prípravu kultúrneho vystúpenia v Party Stane.   Súčasťou projektového tímu sú ľudia s bohatými skúsenosťami zo školského a najmä z neformálneho vzdelávania, ktorí sa venujú problematike rozvojakľúčových životných zručností mládeže, ľudským právam, multikultúrnejvýchove  i výchove k akceptácii odlišností a vedeniu mladých ľudí a  ktorí o.i. školia v  rámci NP Komprax a  majú priame kontakty na hlavnú cieľovú skupinuprojektu. Projekty je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program  Kultúra národnostných menšín 2012 a 2013.

RÓMSKE ŽIVÉ KNIHY (2012) 

Projekt Rómske živé knihy vznikol aby podporil súnaležitosť medzi majoritou a minoritou, aby prispel v lepšiemu pochopeniu realít v akých žijú jednotlivé komunity a to prostredníctvom vyrozprávania reálnych príbehov tzv. živých kníh. Zároveň jedinečnosť projektu spočíva nie len v nájdení

„MLADÍ V AKCII“ (2012) 

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj vzdelávania mládeže v témach ochrany ľudských práv, prostredníctvom neformálneho vzdelávania mládeže. Cieľom je vzdelávanie a výchova mladých lídrov, ktorí budú schopní sa aktívne zapojiť do projektov a akcií orientovaných na dodržiavanie ľudských práv a akceptáciu odlišností.   Projekt bol podporený z Grantového programu Úradu vlády SR.

MULTI-KULTI FOTO ESEJ (2011)

Projekt zameraný na vytvorenie fotografického workshopu pre mládež z národnostných a etnických menšín východného Slovenska. Najlepšie fotgrafie a foto-prríbehy sa dostanú do a fotografickej súťaže. MULTI-KULTI POULIČNÝ FESTIVAL (2011) Projekt zameraný na vytvorenie a prezentovanie ukážok rómskej a rusínskej kultúry z územia východného Slovenska. Projekty je realizovaný s finančnoupodporou ÚV SR – program Kultúra národnostných menšín 2011.

„ALL STUDENTS FRIENDLY SCHOOL – PRIATEĽSKÁ ŠKOLA“ (2011)  

Projekt zameraný na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania do školského vyučovacieho procesu.  Projekt je určený najmä pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji. Aktivitami projektu sú pobytové školenia pre pedagógov, živé knižnice pre zdieľanie dobrých príkladov z praxe a motivácie pracovníkov škôl ako aj workshop o inkluzívnom školstve.

MULTI-KULTI ŠKOLA (2010) 

Zámerom projektu je zlepšiť podmienky pre zavádzanie multikultúrnej výchovy do školského vyučovania v Košickom a Prešovskom kraji. Cieľovú skupinu tvoria pedagógickí a odborní zamestnanci škôl. Projekt bude realizovaný v termíne 11/2010 – 02/2011. Projekt bol podporený z Grantového programu Úradu vlády SR.

ZAHOĎ SVOJE PREDSUDKY  (2010)

Projekt je zameraný na zisťovanie a formovanie postojov a hodnôt tolerancie u stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Košickom a Prešovskom kraji. Na uľahčenie ich zapojenia - participácie do spravovania veci verejných v ich miestnej komunite. Projekt bude realizovaný od augusta do decembra 2010. Projekt bol podporený Nadáciou Intenda.  

S KOMPASOM DO ŠKÔL  (2009)

Cieľom projektu bolo prispieť k presadzovaniu neformálneho vzdelávania v školskom vyučovaní prostredníctvom využiti manuálu KOMPAS, určeného pre vzdelávanie a výchovu mládeže k ľudským právam. Zapojených bolo 10 základných a stredných škôl Košického kraja, okolo 150 učiteľov a 1400 žiakova študentov.  Termín realizácie bol 10/2009 – 07/2010. Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti.

NETRADIČNÉ OSLAVY MDŽ

„Niet väčšej radosti ako činiť radosť iným.“ ...sme ľudia, obývame spoločnú zemeguľu, ale žijeme akoby v rôznych svetoch. Je svet, v ktorom sú ľudia ľudia nešťastní, či nahnevaní z toho, že v predajni nemajú ich obľúbenú pleťovú vodu, že ich

Detská letná akadémia 2009

Počas letných prázdnin sme s Akadémiou vzdelávania, Spišská Nová Ves zorganizovali mestský letný prázdninový tábor pre školopovinnú mládež. Pre deti sme pripravili mnoho zaujímavých činností, ktoré boli okorenené súťažením, dobrodružstvom a humorom. Do aktivít sme prepašovali aj vzdelávanie z oblasti

Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích programov a zefektívnením využívania IKT“. K hlavným cieľom projektu patrili tieto aktivity: Vytvorenie e-learningového prostredia pre potreby realizácie projektu.Zlepšenie počítačových zručností zamestnancov Krajského úradu