Adult Education as a Tool for Social Inclusion (2016 – 2018)

Project number: 2016-1-PL01-KA204-026730

Municipal Centre for Social Services in Gdynia together with partners from Kofoeds Skole in Copenhagen, Solidarity Association „PLUS“ in Wandzin and MVO Proxima in Kosice is implementing the project „Adult Education as a tool for social inclusion” that aims at cooperation development for innovation and exchange of good practices in adult education. International partnership is intended to close cooperation while exchanging experiences in the area of supporting  people affected by social exclusion. The project enables to gain knowledge and experience about the solutions in their partner countries and share their own experiences. Taken actions are to improve the quality of help provided to socially excluded people. 

The project’s implementation is based on:

  1. Three seminars in the field of effective communication,   adaptive and emancipatory skills (prevention of discrimination, hate speech, etc.).
  2. International practice- job shadowing, which means getting to know everyday work of a professional colleague from another organization or institution through a direct observation, being his „shadow“.

Participation in the project is voluntary. 

Vzdelávanie dospelých ako nástroj pre sociálnu inklúziu.

Zdroj financovania: V rámci projektu Erasmus v oblasti: Aktivita 2 Spolupráca na inovácie a osvedčených postupov strategických partnerstiev pre vzdelávanie dospelých.

Základné informácie: 

Názov projektu: Vzdelávanie dospelých ako nástroj pre sociálne začleňovanie 

Číslo zmluvy: 2016 -1-PL01-KA204-026730

Trvanie projektu: dátum začatia: 01-09-2016, dátum ukončenia: 31-12-2018, 

doba trvania: 28 mesiacov

Partneri: 

1. Social Welfare Mestské centrum v Gdyni Poland

2. Associatio Solidarita

3. Kofoeds Skole v Kodani – Denmark

4. MVO Proxima – Slovakia

Koordinátor: Mestské centrum sociálneho dobra v Gdyni 

Výška grantu: 91 130 Euro

Popis projektu: 

Partnerstvo má tieto ciele: 

  1. Vytvorenie siete pre spoluprácu a výmenu skúseností medzi partnermi 
  2. Chce zlepšiť kvalitu ponuky vzdelávania a pomoc, ktorú partnerské organizácie poskytujú.

Prvý cieľ bol definovaný v dôsledku zjavných rozdielov v tom, ako podpora a vzdelávanie sú vykonávané pre znevýhodnené osoby vo všetkých partnerských organizáciách. Partnerské organizácie a ich podpora ľudí sa potýka s mnohými problémami, ktoré spôsobujú sociálne, profesné, rodinné poruchy. Títo ľudia sú bezdomovci, závislými, z nefunkčných rodín, menšín (napr. Rómovia).

V poslednej dobe sťahovanie ľudí (vrátane utečencov) sa stala dôležitou otázkou pre ktoré partnerské organizácie musia tiež byť pripravené, V každej krajine sú tieto problémy vnímané a riešené rôznymi spôsobmi. Prevzaté riešenia vyžadujú, aby boli skúmané z rôznych uhlov pohľadu a úrovne sociálneho zabezpečenia, vrátane vzdelávacieho procesu. Nutnosť vytvoriť medzinárodné partnerstvá vychádza zo spoločných cieľov.

Partnermi projektu sú organizácie s jasnými postojmi a s dlhoročnými skúsenosťami. Stretávajú sa s podobnými problémy vyplývajúce z automatizácie práce, stagnácia, neobjektívnosti a komunikačných ťažkostí. Preto realizácia tohto projektu musí byť vykonaná na úrovni medzinárodnej spolupráce. Partneri zohrávajú vedúcu úlohu pri podpore ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Dobre poznajú prostredie,  možnosti a systémových riešení v ich vlastných krajinách. Partnerstvo dáva príležitosť rozšíriť svoje obzory, výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu pre realizovanie inovatívnych riešení vo svojich vlastných krajinách. Partnerstvo dáva príležitosť k posilneniu našej spolupráce, 

ktoré bolo doteraz príležitostné. Iniciátor partnerstva je Obecné centrum pre soviálne dobro (org. MOPS) v Gdyni.

Solidarity združenie „PLUS“ má skúsenosti a pracuje s org. MOPS zabezpečuje terapie a  liečbu závislostí. Škola Kofoeds má vyše 80 rokov skúseností v oblasti vzdelávania a podpory ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. MVO PROXIMA vykonávané projekty týkajúce sa boja proti diskriminácii, vylúčenie, xenofóbie, rasizmu, prejavom nenávisti atď. Jej činnosť je založená na používaní prostriedkov/nástrojov pre reintegráciu vylúčených ľudí.

Každá organizácia bude mať prospech z partnerstva. Organizácie budú systematizovať spoluprácu medzi sebou, navyše budú ťažiť ao školení a vysoko kvalitných seminárov v partnerských krajinách. Kofoedova škola bude môcť overiť svoje riešenia a získajú nový pohľad na ich činnosť. Predstaví a implementuje tiež vlastné osvedčené postupy a metodiku, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom k politike Kofoeds Skole. MVO PROXIMA má skúsenosti v kultúrnej adaptácie a integrácii, ktoré budú zdieľať s partnermi a budú mať prospech z poľskej a dánskej skúsenosti. V dôsledku tohto partnerstva vznikne partnerská sieť  medzi miestnou samosprávou a partnermi, ktorá dáva príležitosť pre budúcu spoluprácu.

Druhý cieľ je založený na rozhovoroch s decision makers  v partnerských organizáciách. Najdôležitejšími sa ukázali problémi ako: obmedzené príležitosti na výmenu skúseností, spoznanie iných prístupov a riešení, nedostatok inšpirácie k hľadaniu nových riešení, rovnako ako nedostatok sociálnych kompetencií, ako napríklad:

– Komunikácia, motivácia (syndróm vyhorenia), nedostatočná otvorenosť k novým spôsobom pôsobenia,

– Adaptívne kompetencie vzťahujúce sa k medziľudskej komunikácii a efektívnej tímovej práce,

– Emancipácia spojená s vedomím odborných, kultúrnych a sociálnych úloh, rozhodujúce schopnosti, založená na zodpovednosti a etické aspekty našich úloh a rolí.

Partneri projektu:

– Partnerské organizácií a zamestnanci inštitúcií

Nepriamo, zamestnanci partnerov budú mať z projektu prospech, a to aj napriek tomu , že nebudú priamo zapojení do aktivít. Títo zamestnanci zvýšia svpj potenciál prostredníctvom transferu poznatkov v rámci organizácie a prostredníctvom výmeny skúseností od ľudí, ktorí sa zúčastnili projektu. Tí , ktorí sa podieľajú job-shadowing aktivitách a seminároch budú zdieľať skúsenosti a poznatky spojené s účasťou na týchto aktivitách.

Hlavné aktivity projektu budú semináre a job-shadowing aktivitách zamerané na výmenu skúseností, zvyšovanie vedomostí a posilnenie kompetencií zamestnancov, stanovenie spoločných riešení pre oblasť vzdelávania dospelých.

Výsledky a výstupy:

V priebehu realizácie projektu sa dosiahnu nasledujúce výsledky:

– 6 stretnutí s medzinárodnými partnermi, skupinami s monitoringom implementáci  (5 dní),

– 3 semináre pre manažérov (5 dní),

– 18 x mobilita pracovníkov – jobshadowing(7 dní),

– 1x Záverečná konferencia (1 deň),

– Jeden film zachytávajúci priebeh projektu,

– 300 ks. publikácií o výsledkoch projektu.

Okrem toho, sa dosiahnu ďalšie výsledky:

– Zlepšenie kvality podpory, ktorú partneri zabezpečujú v prospech znevýhodneným skupinám,

– Zvýšenie prestíže partnerských organizácií v dôsledku zlepšenia samostatnosti zamestnancov v práci. 

– Zlepšenie zručností zamestnancov (kompetencie vedenia (manažovania) príjmateľov pomoci/klienta) – dodržiavanie stanoveného plánu rozvoja klienta ,

– Vytvorenie siete spolupráce medzi partnerskými organizáciami,

– Skúsenosti s výmennými pobytmi.

PROJEKT: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2016-1-PL01-KA204-026730

PUBLIKÁCIA: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/10afe405-c9f5-4a8f-9b66-fd89d4e6aaa7/wyjscie%20z%20cienia_PL_EN_polaczone-skompresowany.pdf

Zanechať Komentár