O nás

MVO PROXIMA*

sa dlhodobo venuje výchove k akceptácii odlišných kultúrnych identít,
rozvíjaniu globálneho povedomia, rozvoju interkultúrnych kompetencií. Našou snahou je
predchádzať vzniku predsudkovo zaťažených postojov a prispieť k odstraňovaniu
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatným
nenávistným prejavom. Realizujeme aktivity orientované na zlepšenie sociálnej inklúzie
mládeže z vylúčených rómskych komunít, na uľahčenie ich etnickej sebaidentifikácie a na
podporu zavádzania inkluzívnych metód do školského vyučovania. Pripravujeme tiež kurzy
k príprave znevýhodnených uchádzačov na vstup na trh práce a individuálne konzultácie pre
rozvoji kľúčových životných zručností nevyhnutných k  a sociálnej integrácii i profesnému
uplatneniu.

MVO PROXIMA* sa dlhodobo venuje neformálnemu vzdelávaniu, zážitkovej pedagogike a
lektorovaniu. Pôsobí v oblasti rozvoja tzv. mäkkých zručností a kľúčových kompetencií detí
a mládeže na Slovensku ako aj v zahraničí. Venuje sa problematike ľudských práv a
predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu
a ostatných prejavov intolerancie. Organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na odbúravanie
predsudkov, presadzovanie hodnôt akceptácie kultúrnych odlišností, ľudské a občianske
práva, projektový manažment a životných zručnosti. Najčastejšie cieľové skupiny sú mládež
(vrátane znevýhodnenej a mládeže z vylúčených rómskych komunít), pedagogickí pracovníci
mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou.
Vo svojej práci sa snaží podporovať a šíriť myšlienky komunitného rozvoj na území
východného Slovenska.
Vo svojej histórii organizovala rôzne kultúrne podujatia, workshopy, konferencie a školenia.
Okrem práce na území Slovenska sa zapojila taktiež do realizácie kvalitatívne výskumu
postojov mládeže v témach tolerancie a diskriminácie.

MVO PROXIMA* je členom klubu donorov OZ Človek v ohrození

V minulosti opakovane získala grantovú podporu realizáciu svojich projektov od nadácií Intenda, Pontis, Nadácie otvorenej spoločnosti,  Karpatskej nadácie a z dotácií zo štátneho rozpočtu – z grantového programu Ochrana a podpora ľudských práv a Kultúra národnostných menšín.

Z prostriedkov programu Erasmus+ Proxima realizovala medzinárodný projekt pod názvom  Sieť pre EDS cieľom, ktorého bolo vyškolenie koučov pre potreby programu Erasmus+ resp. Európsky Zbor Solidarity v Čechách a na Slovensku. 

 

Súčasťou projektového tímu sú ľudia s bohatými skúsenosťami z formálneho ako aj  neformálneho vzdelávania,  sú skúsenými školiteľmi a okrem iného školili napríklad v rámci NP Komprax. 

 

Naša organizácia má dlhoročné skúseností s rozvojom kľúčových životných kompetencií mládeže, vrátane znevýhodnej mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 

 

Realizovali sme tiež školenia pre pedagogických pracovníkov, pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov. 

Máme skúsenosti s  organizovaním konferenciií, workschopov,  panelových diskusií, okrúhlych stolov, Živých knižníc. 

Zúčastňujeme sa vytvárania strategických a koncepčných materiálov týkajúcich sa mládeže na regionálnej i celoštátnej úrovni. Máme skúseností z tvorby metodík a kompetenčných profilov a tiež z realizácie národných projektov neformálneho vzdelávania mládeže (NP Komprax a NP Praktik). Okrem iného spravujeme aj e-learningové prostredie a kurzy vytvorené v platforme  MOODLE. 

TEAM

PhDr. Eva Farkašovská

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti práce s mládežou a s riadením projektov, vrátane projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Lektoruje v neformálnom vzdelávaní. Vykonávala pedagogickú prax v akademickom prostredí a školila aj v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých a firemné kurzy. 

Tvorila metodiky vzdelávacích programov v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania ako aj kompetenčné profily absolventov. 

 

Viedla kvalitatívne výskumy postojov mládeže a fokusové skupiny. 

 

Spolupodieľala sa na tvorbe koncepčných a strategických materiálov v oblasti práce s mládežou. 

Má skúseností z národných projektov realizovaných Slovenským inštitútom mládeže –  IUVENTA a to  NP Komprax a NP Praktik

 

Absolvovala akreditačné školenia EDS a nadstavbové školenia Koučing pri práci s mládežou.