Tréning demokracie – projekt

 

podporený  Transatlantickou nadáciou z projektu PROTEUS

Motto projektu  

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ 

Tomáš G. Masaryk 

Žijeme v dobe atakov na demokratické hodnoty a princípy. Celé spektrum spoločenských i politických entít systematicky a plánovite napáda demokratické zásady a inštitúcie. Sloboda, získaná po r. 1989, akoby strácala na hodnote. Projekt Tréning demokracie sa venuje vzdelávaniu a výchove mladej generácie „k demokracii,“ pričom neformálne vzdelávacie aktivity budú rozvíjať všetky zložky kompetencii – vedomosti, zručnosti i hodnoty  vidieckej mládeže z Košického kraja, primárne z okresov Gelnica a Spišská Nová Ves. 

Cieľové skupiny projektu: 

Primárnymi cieľovými skupinami sú deti od 14 rokov a mladí dospelí navštevujúci ZŠ a SŠ z vidieckych oblastí Košického kraja, najmä okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, s ktorými dlhodobo pracujeme. 

Sekundárnymi cieľovými skupinami sú dôležití dospelí – pedagógovia, pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci, verejní decízori, komunitní pracovníci…

Aktivity projektu:

  1. „Čo si myslím o demokracii“ – fokusové skupiny s mládežou Košického kraja vo veku od 14 rokov so zámerom zistiť ich názory a postoje týkajúce sa fungovanie demokratických inštitúcií SR a EÚ.
  1. Tréning kritického myslenia – blokové vzdelávanie
  1. Tréning demokracie – blokové vzdelávanie. Plánovaný obsah:
  1. „Demokracia a ja“ – facilitované zisťovanie potrieb mládeže a podpora proaktívneho zapojenia sa do vecí verejných (napr. priama účasť na zasadnutí orgánov územnej samosprávy, využitie práva na informácie, zhromažďovacieho alebo petičného práva, alebo iná forma občianskeho aktivizmu. 
  1. Živé knižnice – špecifický typ besedy  s hosťami prezentujúcimi svoje osobné skúseností so zapojením sa do občianskeho a verejného života. 

Zanechať Komentár