„Slovenské cesty poznania – posilnenie kompetencií sociálnych pracovníkov a pedagógov v Mestskom centre sociálnych služieb v Gdyni“  (2019 – 2021)

Projekt „Slovenské cesty poznania – posilnenie kompetencií sociálnych pracovníkov a pedagógov v Mestskom centre sociálnych služieb v Gdyni“ realizovaný v spolupráci so slovenskou organizáciou * MVO Proxima je reakciou na potrebu rozvíjať a praktizovať myšlienku vlastného vzdelávania. – učňovská inštitúcia v oblasti podpory a vzdelávania osôb ohrozených marginalizáciou. Modernú sociálnu starostlivosť charakterizuje skutočnosť, že rozdeľuje finančné prostriedky najchudobnejším ľuďom v menšej miere a viac vychováva a realizuje podporu pri prekonávaní zložitých situácií ľudí a rodín tak, aby mohli svojimi vlastnými zdrojmi a schopnosťami hrať a zapojiť sa do života miestnych komunít. Dynamicky sa meniaca sociálna realita, zvyšujúci sa počet migrantov, potreba prispôsobovať sociálne služby súčasným potrebám obyvateľov, hrozba vyhorenia a strata motivácie sociálnych pedagógov núti získavanie a zvyšovanie kľúčových kompetencií zo strany sociálnych pedagógov, medzi ktorými je napr. okrem iného: interkultúrne vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a neformálne vzdelávanie a využívanie dobrovoľníctva. Migrácia ľudí znamená, že ľudia a rodiny iných národností, ktorí potrebujú podporu stále častejšie vyhľadávajú pomoc alebo pomoc v sociálnom centre sociálnych služieb. Veľmi dôležitý je postoj tolerancie a chápania druhých, ktorý posilňuje dôveru a buduje rešpekt. To zasa priamo ovplyvňuje spoluprácu v procese podpory a vzdelávania s klientom. Horizontálna oblasť projektu pracuje so stereotypom. Projekt obsahuje 3 „slovenské náučné chodníky“, ktoré vedú k získaniu zručností a zdrojov poznatkov na základe 7 dní (job shadowing) na Slovensku. Vzdelávací proces bude využívať 21 pedagógov, ktorí budú v partnerskej inštitúcii vykonávať tieňovú prácu, počas ktorej budú mať možnosť hľadať inšpiráciu a spochybniť svoje predchádzajúce pracovné metódy. Praktické skúsenosti a spoznávanie osvedčených postupov a sociálnych inovácií v medzinárodnom prostredí a neustály osobný rozvoj ovplyvní kvalitu a udržateľnosť podporných procesov a zároveň umožní zostať mimo oblasti profesionálneho vyhorenia. Účastníkmi projektu budú zamestnanci MOPS v Gdyni, ktorí majú pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v kľúčových oblastiach: problémy s bývaním, závislosť na psychoaktívnych látkach, osamostatnenie sa, integrácia s miestnym prostredím, asistencia (podpora rodiny) ), integrita rodiny. 

Majú základné kultúrne a didaktické kompetencie a jazyk. Vyznačujú sa vysokou motiváciou rozvíjať komunikačné zručnosti a medzikultúrne zručnosti a získavať zručnosti prostredníctvom nadnárodného vzdelávania. Títo ľudia sú si vedomí svojej úlohy v systéme podpory a sú vysoko motivovaní hľadať nové vzdelávacie riešenia v práci s klientmi. Predstavujú postoj pripravenosti zdieľať svoje vedomosti s ostatnými. Proces prípravy návštev a nadnárodného vzdelávania 21 zamestnancov prispeje k posilneniu ich kultúrnych, didaktických a jazykových kompetencií. Pozorovanie a stretnutia v rámci tienia pracovných miest posilnia medzikultúrne kompetencie súvisiace s efektívnou komunikáciou medzi odborníkmi a medzi odborníkmi a príjemcami služieb. Zvýšia úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej integrácie užívateľov sociálnych služieb. Pochopenie príkladov aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania a neformálneho vzdelávania s využitím dobrovoľníctva umožní ich lepšie využitie v súčasnej práci MOPS v Gdyni. V dôsledku synergie aktivít projekt prispeje k pokračovaniu praxe samovzdelávacej inštitúcie ak posilneniu koalície subjektov a sietí spolupráce Gdynia zapojených do problematiky vzdelávania ľudí ohrozených marginalizáciou. 

Realizácia projektu okrem toho prispeje k: 

– zvýšeniu informovanosti o systémoch vzdelávania osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

– zlepšenie kvality práce s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením

– rozvoj a systematizácia procesov výmeny poznatkov a skúseností v oblasti sociálnej práce

– prekonávanie stereotypov týkajúcich sa prijímania podpory a efektívnosti použitých metód 

– stimulácia vzdelávacej činnosti zamestnancov 

– zvyšovanie dôveryhodnosti a precíznosti posolstva, vrátane prispôsobenia komunikačného  

  jazyka schopnostiam príjemcu 

– budovanie / prestíž profesionálneho sociálneho pracovníka ako pedagóga 

– posilňovanie zapojenia do procesov prebiehajúcich v miestnych komunitách 

– posilňovanie väzieb medzi zamestnancami.

Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA104-064485

EU Grant: 26502 EUR

LINK NA ERASMUS RESULTS: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2019-1-PL01-KA104-064485

Zanechať Komentár