Vzdelávanie zamestnancov KUD v Košiciach

MVO PROXIMA* realizovala vzdelávaciu časť projektu „Zvýšenie kvality administratívnych kapacít KUD v Košiciach implementáciou nových vzdelávacích programov a zefektívnením využívania IKT“.

K hlavným cieľom projektu patrili tieto aktivity:

 • Vytvorenie e-learningového prostredia pre potreby realizácie projektu.
 • Zlepšenie počítačových zručností zamestnancov Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Košiciach a pripraviť ich k získaniu medzinárodne uznávaných ECDL certifikátov.
 • Poskytnutie informácií z nasledovných oblastí pre cieľovú skupinu:
  • Európska únia, jej orgány, rozhodovacích procesoch a právo EÚ.
  • Štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond.
  • Zásady rovnakých príležitostí a dôvody diskriminácie podľa čl. 13 Zmluvy o ES.
  • Trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia.
  • Pre riadiacich zamestnancov KUD v Košiciach pripraviť kurz zameraný na manažment verejných organizácií.

Zanechať Komentár