Projekt Ľudskoprávny multiplikátor

MVO PROXIMA* venuje téme ochrany ľudských práv a slobôd venuje od svojho vzniku. 

V roku 2022 sme v Košickom kraji aj vďaka dotácii z Ministerstva spravodlivosti realizovali projekt  „Ľudskoprávny multiplikátor,“ ktorého hlavným zámerom bolo posilniť presadzovanie základných práv a slobôd, predchádzať radikalizácii a extrémizmu mládeže, rozvíjať špecifické kompetencie zraniteľných cieľových skupín, a tým predchádzať rozmanitým formám diskriminácie znevýhodnených osôb. 

V rámci projektu boli vyškolení 5 multiplikátori vzdelávania v oblasti ľudských práv. Realizované boli kultúrno-osvetové akcie a aktivity neformálneho vzdelávania pre rozvoj kompetencií detí a mládeže, vrátane cieľových skupín ohrozených diskrimináciou.  

Škola ľudských práv sa uskutočnila v našom kultúrno-vzdelávacom centre na Hlavnej 569 v Nálepkove a v ZŠ Gelnica.  V Nálepkove boli rozvíjané kompetencie detí a mládeže  marginalizovanej rómskej  komunity tak, aby dokázali uplatňovať svoje ľudské práva a tiež aby dokázali vnímať práva iných osôb.   Vzhľadom na špecifické potreby cieľovej skupiny bola osobitná pozornosť venovaná  rozvoju komunikačných zručností a tímovej spolupráci.   

V Základnej škole  Gelnica bolo ľudsko-právne vzdelávanie realizované v školských resp. v rovesníckych kolektívoch a okrem iného pomohlo v scitlivovaní účastníkov voči potrebám spolužiakov ohrozených sociálnym vylúčením a diskrimináciou (z dôvodov etnickej príslušnosti, sociálno-ekonomického postavenia, výchovy v náhradných formách rodinnej starostlivosti, zdravotného stavu, problémov učenia…).

Neformálne a zážitkové vzdelávanie s ľudsko-právnou tematikou sa uskutočnilo aj v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach, kde boli do vzdelávania zapojení stredoškoláci vrátane študentov so zdravotným znevýhodnením a špecifickými poruchami učenia.    

 V kultúrnovzdelávacom centre v Nálepkove a v ZŠ Gelnica boli inštalované výstavy fotografii s tematikou dodržiavania ľudských práv vo svete spojené s besedou. 

Vytvorené boli ľudskoprávne metodiky neformálneho vzdelávania zohľadňujúce špecifické potreby zapojených cieľových skupín. 

MVO PROXIMA* využije získané skúseností a kontakty pri práci s cieľovými skupinami mládeže a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti všetkým formám diskriminácie a pri rozvíjaní vedomostí a zručností a hodnôt akceptácie rozličných kultúrnych identít. 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti  SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a  na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Mimovládna organizácia  PROXIMA*”