Future Skill for Youth I. Gruzínsko – 2021

Medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ oblasť Mládež

Projekt Future Skills for Youth je medzinárodným projektom za účasti 24 mladých ľudí so šiestich krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko), ktorí sa v priebehu dvoch školení, jedno v Gruzínsku a druhé na Slovensku, dozvedia a naučia používať nové a v súčasnosti populárne, nástroje Mindfulness, Embodiment a Coaching v práci s mládežou. Projekt je určený pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

Projekt Future Skills for Youth má za cieľ zlepšiť kompetencie mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou za využitia nových nástrojov Mindfulness, Embodiment a Coaching. Sú využitelné v neformálnych vzdelávacích aktivitách a v práci s mládežou, s cieľom zvýšenia duševného zdravia a pohody, ale aj sociálneho dialógu a pocitu spolupatričnosti medzi mládežou.

V priebehu globalizácie a migrácie sa spoločnosti stávajú rôznorodejšími, čo často spôsobuje konflikty, napätie či dokonca radikalizáciu. Zároveň sa mnohí mladí ľudia cítia odcudzení a izolovaní, chýba im pocit vlastnej hodnoty, spolupatričnosti a zakorenenosti. Za týchto okolností je kľúčové podporovať medzi mladými ľuďmi vedomosti, zručnosti a postoje o tom, ako sa zmysluplným spôsobom spojiť so sebou samými, s ostatnými a so svojím okolím. Táto potreba je viditeľná aj v novej stratégii EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, v ktorej sa piaty z jedenástich cieľov týka duševného zdravia a duševnej pohody mládeže.

Mindfulness a Embodiment sú dve silné nástroje k väčšiemu sebauvedomeniu, vnútornému pokoju a pocitu spolupatričnosti. Obidva spôsoby zahŕňajú širokú škálu metód a nástrojov, ktoré možno použiť v práci s mládežou a neformálnom vzdelávaní. Navyše, tieto nástroje možno použiť v procesoch budovania komunít a sociálnom dialógu medzi mládežou.

Aby pracovníci s mládežou mohli uplatniť tieto zručnosti prostredníctvom svojich neformálnych vzdelávacích aktivít, musia mať znalosti o príslušnej metodológii a teórii, súbor skúseností v oblasti osobného rozvoja, ako aj vylepšené skupinové facilitačné zručnosti.

The project Future skills for Youth aims to improve the competencies of youth leaders and youth workers in Mindfulness, Embodiment, and Coaching methods as non-formal education methods to increase mental health and wellbeing, but also social dialogue and a sense of belonging among youth. In the course of globalization and migration, societies become more diverse, which often causes conflict, tension or even radicalization.

At the same time, many young people feel alienated and isolated, lacking a sense of self-worth, belonging and rootedness. Under these circumstances, it is crucial to foster knowledge, skills, and attitudes among young people how to connect to themselves, others and their surroundings in a meaningful way. This need also gets visible in the new 2019 – 2027 EU Youth Strategy, in which the fifth of eleven goals is about the mental health and wellbeing of youth.

Mindfulness and Embodiment are two strong pathways towards greater self-awareness, inner peace and a sense of belonging. Both include a wide variety of methods and tools, which can be applied in youth work and non-formaleducation. Moreover, these tools can be applied in community-building processes and social dialogue among youth.

In order to apply these skills through their non-formal education activities, youth workers need to have knowledge about the respective methodology and theory, a set of experiences in personal development, as well as enhanced group facilitation skills.