„MLADÍ V AKCII“ (2012) 

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj vzdelávania mládeže v témach ochrany ľudských práv, prostredníctvom neformálneho vzdelávania mládeže. Cieľom je vzdelávanie a výchova mladých lídrov, ktorí budú schopní sa aktívne zapojiť do projektov a akcií orientovaných na dodržiavanie ľudských práv a akceptáciu odlišností.   Projekt bol podporený z Grantového programu Úradu vlády SR.